"

Zápis z VALNÉ HROMADY Brněnské asociace futsalu

05. 06. 2017 , aktualizace: 08. 07. 2017 , akce již proběhla Sdílej na FutsalBrnoLive.cz

Zápis z řádné a následně mimořádné Valné hromady Brněnské asociace futsalu dne 29. 6. 2017 v Brně na Rybnické 75

Zúčastnilo se 40 členů ze 106 pozvaných a platných členů.

1) předseda BAF p. Polák přivítal všechny zúčastněné a představil mandátovou komisi (p.Rohánek a Bača) a návrhovou komisi (p. Havíř a  Valaškovčák). Dle presenční listiny oznámil předseda mandátové komise p. Rohánek, že je na zahájení přítomno 40 členů a proto je valná hromada neusnášeníschopná. Řádná valná hromada Brněnské asociace futsalu byla tímto ukončena a bylo navrženo schválit mimořádnou Valnou hromadu z přítomných členů. Návrh byl schválen všemi 40 přítomnými členy.

2) p. Zdeněk Polák přednesl návrh programu:
a)     Zahájení VH - úvod a presence
b)     Schválení navrženého programu
c)     Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období
-      historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál)
-      současnost (stav účtů, účetní, právník)
-      řešení (areál, čp, odměny, soutěže)
-      členství BAF (hlasování, čp BAF)
-      budoucnost (přijímání členů, soutěže, dotace)
d)     Vystoupení hostů
e)     Schválení usnesení
f)     Diskuze
g)     Závěr

Na návrh několika členů bylo přidáno do programu na závěr bodu c) – projednání důvodů vyloučení týmu Orel Řečkovice ze soutěží pořádané OkKF a jaký k tomu zaujme postoj a stanovisko VV Brněnské asociace futsalu. Nově navržený program byl schválen 39 hlasy, 1 hlas byl proti.

3) předseda B.A.F. Zdeněk Polák přednesl zprávu o stavu Brněnské asociace futsalu, ve které nejprve hovořil o vývoji od založení Brněnské asociace malé kopané se sídlem na Kounicové a postupném vývoji a rozvoji až do roku 2001. Vyzdvihl zakladatele Petra Růžičku, Michala Letzela a Michaela Votoupala a také svou práci na zajištění kanceláře ve sklepních prostorách na Kounicové, zakoupení počítače na zadávání výsledků a kopírky na vydávání časopisu. Jmenoval a poděkoval sekretářům Pavlovi Řehůřkovi a jejich následovníkům v B.A.F. pp. Stixovi, Titzovi, Polákové a současnému sekretáři p. Havířovi. Také jmenoval další členy VV B.A.F. Hoffmana, Rohánka a současné p. Zábrodského a Chylíka. Také se zmínil o řadě funkcionářích v komisi rozhodčích a disciplinární komisi, bez kterých by léta B.A.F. ani nemohla fungovat a to pp. Musálek, Kulpa, Kincl, Liška a další.

V roce 2001 se přejmenovala malá kopaná na futsal a název organizace se změnil na Brněnskou asociaci futsalu, která po letech sporů mezi ČSTV a Sokolem Nový Lískovec získala v roce 2005 od ČSTV bezplatně do majetku B.A.F. areál na Rybnické 75. V roce 2006 byl schválen úvěr ve výši 5 milionů korun na rekonstrukci celého areálu firmou Ingostav. Ve stejném roce rekonstrukce započala a byla dokončena na konci roku 2008. V této době byla položena také nová umělá tráva a zakoupena nafukovací hala s pomocí finanční dotace magistrátu města Brna. 

Dále předseda Polák informoval o financování soutěží a areálu, které mělo dříve společný účet a vzájemně se doplňovalo. Příjmy ze soutěží nikdy nedotovaly chod areálu ani se z nich neplatil úvěr. Naopak příjmy z areálu, dotace a sponzoři B.A.F. často pomáhaly se ztrátovým rozpočtem soutěží. Motivací pro nezvyšování startovného byla filozofie předsedy Poláka o relativně levných soutěžích pro brněnské futsalisty. Dále Polák osvětlil měsíční náklady na chod areálu (plyn+voda+elekř.+úvěr =100 000 měsíčně) a informoval o placených pracovnících (Polák, Havíř, Rohánek, účetní, uklizečka).

Členové se dozvěděli, že na konci června je na účtu areálu B.A.F. částka ve výši 171 270,33 korun a ve druhé polovině roku budou příjmy z restaurace, hřiště a haly, tělocvičny, boxárny okolo 600 000 korun a výdaje na energie a úvěr ve výši také 600 000 korun.

Předseda Polák se zmínil o ukončení šetření Policie a Finančního úřadu, kde oba orgány pracovaly v součinnosti a na závěr si předaly výsledky, ze kterých vyplynulo, že Policie trestní věc odložila, protože nezjistila, že by se některý ze skutků, který žalobci Pekárek, Blažek a Havlík uvedli, stal. Policie prověřila také všechny účty B.A.F. a Zdeňka Poláka a nezjistila žádné nestandardní operace a potvrdila, že podpisy Bednáře a Stixe u příjmu několika desetitisícových plateb z KKF JM jsou spíše pravé. Finanční úřad prověřil převody majetku vystavěných bytů, kompletně prověřil veškerý majetek, vyúčtování dotací i dary sponzorů, příjmy i výdaje a nakonec doměřil daň z pronájmu hřiště a bytu předsedy Poláka ve výši 100 000 korun a pokutu 30 000 korun. Vše již bylo uhrazeno a předseda Polák následně vysvětlil domněnky a nároky Finančního úřadu i důvody neodvolání se proti tomuto rozhodnutí z důvodu klidné další práce pro futsal. V krátké diskuzi okolo finanční ztráty způsobenou nepravdivým obviněním v období 2015 až 2017 sdělil předseda Polák, že během uplynulých dvou let se ztráty na dotacích, sponzorech a výdaje za právníka a práci navíc u účetní se včetně pokuty a doměřené daně pohybují ve výši asi 600 000 korun. Dotace v roce 2017 byly přiděleny na údržbu a energie v areálu B.A.F. ve výši 80 000korun a na zimní ligu 15 000 korun.

Dalším bodem bylo členství a výše členských příspěvků a p. Polák vysvětlil, že úbytek členů B.A.F. z 2500 na 100 členů je při členském příspěvku 100 korun obrovská finanční ztráta a proto byl rozhodnutím VV B.A.F. zvýšen členský příspěvek na 1000 korun. Tento čp je potřeba uhradit do 31.8.2017 a to při schůzce klubů před soutěží nebo v kanceláři či na účet B.A.F.. V případě neuhrazení do 31.8.2017 je potřeba okamžitě navštívit kancelář B.A.F. a vyřešit pokračování členství. Členové, kteří neuhradí členství do konce roku 2017 tak ztrácejí dle Stanov B.A.F. členství v asociaci.

Součástí tohoto bodu bylo i projednání vyloučení oddílů Orla Řečkovice ze soutěží pořádané OkKF Brno, avšak těsně před tímto bodem navrhnul předseda Polák hlasovat o vyloučení všech členů Orla Řečkovice z Brněnské asociace futsalu. V další velmi rozsáhlé a často emotivní diskuzi se probíralo vyloučení Orla ze soutěží OkKF a hlavně činnost p. Havlíka, který je členem a statutárním zástupcem Orla Řečkovice a také zaměstnancem Svazu futsalu v pozici futis manažera a není členem B.A.F. a ten loni odeslal doplatek za soutěže na účet B.A.F. s názvem „VÝPALNÉ“, dále nepravdivě a pomlouvačně vypovídal u Policie ČR a na fb označil servisní činnost B.A.F. za parazitování. Předseda klubu Petr Bořecký a přítomní jejich členové a několik obhajovatelů bránili zájmy klubu a orelské mládeže, avšak činnost Petra Havlíka obhajovali jako soukromou činnost. Oponenti naopak požadovali vstřícné kroky s odsouzení činnosti Petra Havlíka a jasné vyjádření důvěry předsedovi Polákovi a vedení Brněnské asociace futsalu. Řada přítomných členů B.A.F. vůbec problematice s Orlem a Atrapsem nerozuměla, protože s Orlem na řečkovickém hřišti jejich kluby nehrají a v podstatě je od počátku ani „kauza Brno“ nezajímala, protože chtějí hrát futsal a pomáhat Brněnské asociaci futsalu. Projednávalo se také chování hráčů Orla Řečkovice na jejich hřišti vůči rozhodčím a hráčům klubů, kteří stojí při sporech za předsedou Polákem tzv. Polákovci, což je také vedle nejvyšší ceny za pronájem orelského hřiště v Brně důvodem k tomu, že v další sezóně se na uvedeném hřišti nebude hrát brněnská soutěž.

Bylo navrženo, aby Orel Řečkovice vydal oficiální stanovisko vůči vyloučení. Předseda Orla p. Bořecký prohlásil, že se jednoznačně distancuje od chování pana Havlíka vůči B.A.F., avšak podporu předsedovi Polákovi a VV B.A.F. nevyjádřil. VH se usnesla a pověřila VV B.A.F. v zájmu zachování dobrého jména futsalu zjistit, proč nezařadila OkKF Brno-město týmy Orla Řečkovice do soutěže a následně informovat o stavu předsedu Orla a členy B.A.F. a pro tuto činnost učiní maximum. Návrh byl schválen 39 hlasy a 1 hlas se zdržel. Předseda Polák následně stáhl svůj návrh na vyloučení všech členů Orla Řečkovice z Brněnské asociace futsalu. Nakonec p. Bořecký informoval o vytvoření tzv. Futsalové ligy na hřišti Orla Řečkovice a vyzýval kluby k účasti, která není nijak omezena účastí v oficiálních soutěžích OkKF Brno.

4) vystoupení hosta Michal Mazač, zástupce značky Penalty a představil tuto novou brazilskou značku na našem trhu. Nabídl veškeré vybavení, dostupné ceny včetně potisku a rozdal reklamní letáčky. Předseda Polák informoval o připravované smlouvě o spolupráci a podpoře mezi B.A.F. a značkou Penalty zastoupené firmou Winner Sport.

5) člen návrhové komise p. Valaškovčák přednesl usnesení a všechny body VH jednomyslně schválila.

6) Na závěr p. Polák poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v sezóně 2017/18.

 


Jinde na FutsalBrnoLive.cz


Hlavní partneři projektu FutsalBrnoLive.cz